Uppdrag, vision & affärsidé

Jämtland Härjedalen Turism

Uppdrag, vision & affärsidé

Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening (JHT) bildades 1995 och är en branschorganisation och samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med näringens aktörer. Destinationsbolagen är huvudägare. Region Jämtland Härjedalen och kommunerna äger färre andelar. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring, turismforskningen och Region Jämtland Härjedalen.

Vision

"Ledande inom utveckling av besöksnäringen".

Värdegrund

"Bygger på ansvar, hållbarhet och kvalitet, en välkomnande och visionär attityd och ett drivande arbetssätt".

 
Affärsidé

"Att genom samverkan, kompetens och innovation utveckla en ledande besöksnäring".

Verksamhet

Med utgångspunkt i den övergripande strategin för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och JHTs affärsidé driver JHT en verksamhet som är uppdelad i delarna Basverksamhet, Egen budget & uppdrag samt Projekt. Basverksamheten finansieras av medlemmarna, tillika ägarna, som i huvudsak utgörs av regionens destinationsbolag, kommuner och Region Jämtland Härjedalen. Egen budget & uppdrag finansieras genom ersättning för de tjänster JHT levererar. Inom projektverksamheten, där JHT verkar som projektorganisation för gemensamma insatser, bedrivs ett antal utvecklingsprojekt med finansiering från Länsstyrelsen, Region Jämtland Härjedalen, EU, Tillväxtverket samt deltagande destinationer och företag.

JHTs verksamhet delas in i tre block där samtliga insatser ska utgå ifrån att de är av vikt för besöksnäringen.

 

Strategi & Process: Initiera och påverka i strategiska frågor.

Vara drivande i processer, utredningar och samarbeten.

Agera lots avseende projekt- och annan finansiering.

Leverera beslutsunderlag, statistik och fakta.

 

Kompetens & Lärande: Inspirera, samordna och genomföra.

Vara aktiv inom trendspaning och omvärldsbevakning.

Ta initiativ till utbildningsinsatser och genomföra studieresor.

Ge konsultation och coaching.

 

PR & Lobbying: Kommunicera, påverka och bygga relationer.

Bevaka och agera i för besöksnäringen viktiga frågor genom remissyttranden och annan medverkan.

Förse branschföreträdare som media, turoperatörer och transportörer med imageskapande material primärt för digital användning.

Koordinera överenskomna insatser.