Turism 2030

Turism 2030:1

Bakgrund

Skäl: Låg kännedom om små och medelstora företags (SMFs) produkter på den internationella marknaden året om och behov av stärkta varumärken och tydligare positionering även nationellt. Låg lönsamhet och behov av ökad konkurrenskraft hos SMF inom regionens besöksnäring.

Orsaker: Ej tillräckligt tydligt och samverkande varumärkes- och kommunikationsarbete och ej tillräcklig kompetens avseende målgrupp, marknad och metoder t ex inom digitala medier för att nå ut till kund. Ojämnhet avseende beläggning under olika säsonger och brister i företagens affärsplaner, låg exportmognad och förmåga till samarbete med kompletterande aktörer i syfte att utveckla nya produkter.

Följder: Otydligheten i kommunikationsarbetet på regional och destinationsnivå ger ett i förhållande till dagens konkurrenssituation för otydligt varumärkesarbete och en otydlig position på marknaden såväl nationellt som internationellt. En konsekvens av detta är att den kommunikation som görs inte får den effekt den behöver ha för att öka kännedomen och därmed mottagligheten för olika marknadsinsatser i olika kanaler. I förlängningen innebär bristerna i kommunikationsarbetet att möjligheterna att nå den ökning av marknadsandelar som behövs för att nå målen i den regionala besöksnäringsstrategin äventyras, vilket även slår emot möjligheterna att utveckla en stabilare besöksnäring året runt. Inte heller underlaget för nya produkter och investeringar utvecklas i nödvändig takt.

Horisontella kriterier: Behov finns även av att säkerställa en fortsatt värderingsbaserad, hållbar och jämlik utveckling av hela branschen och för att nå detta krävs nya inslag i både hur kommunikationen och företagens produkter ska utvecklas i förhållande till nya målgrupper. För att klara av ett sådant utvecklingsarbete behövs inslag av utbildning och tillvaratagande av ny kunskap hos företagen i samband med såväl utarbetandet av en tydligare kommunikation och av starkare affärsplaner. Frågor om likabehandling och icke-diskriminering har uppmärksammats hos näringens aktörer bl a i samband med arbetet med Förstudie Turism 2030.

Tidigare liknande projekt: Inom regionen har tidigare satsningar bedrivits för hållbar tillväxt i besöksnäringen. Denna satsning är varken en fortsättning eller utveckling av dessa, däremot så tar vi vara på resultat och fokuserar på utmaningar och behov som näringen står för idag. Ex tidigare projekt: Turism 2020, Export, HDU.

Skillnad ordinarie verksamhet: JHT är den professionella och affärsmässiga samverkansplattformen för utveckling av regionens besöksnäring. JHT samverkar med bl.a. länets destinationer och företag för näringens utveckling. Projektet bygger på företagen och deras klusters behov för utveckling inom identifierade områden som hör hemma i JHTs huvuduppdrag, men kan inte genomföras utan projektsatsning.

Förankring: Underlag kring SMFs behov har samlats in genom förstudien under 2014 genom intervjuer, möten och gruppdiskussioner med olika aktörer. Vi har haft kontinuerlig kontakt med Region JH och Tillväxtverket samt genomfört workshops med företag/kluster samt inom JHT. Förstudieremiss har även varit ute hos berörda aktörer. JHT:s styrelse har utgjort styrgrupp för förstudien.

Sammanfattande projektbeskrivning

Mot bakgrund av ovanstående bakgrundsbeskrivning ska projektet arbeta med två delar som kompletterar varandra:

En kommunikationsdel där utarbetandet av en regional och för destinationerna och deras företag lokala kommunikationsstrategier är en central del. Syftet ar att skapa underlag för att stärka regionens och främst destinationernas varumärken och position vilket i sin tur ska utgöra det "löfte" som näringens aktörer ska leverera upplevelser och produkter i förhållande till. lnom kommunikationsdelen inryms framför alit även aktiviteter som utveckling av arbete med contentmarknadsföring, nya digitala plattformar och statistik och analys av företagens digitala närvaro. I arbetet blir en väsentlig del att arbeta med de värderingar som på ett ansvarstagande och tydligt sätt ska genomsyra kommunikationen. Exempel är här en tydligare exponering av vår kultur och vårt kulturarv och vår syn på hållbarhet, jämlikhet, integration och tillgänglighet. Värderingar som också ska genomsyra det följande arbetet med företagsutveckling.

En företagsutvecklingsdel som med utgångspunkt bl a i ovanstående kommunikationsdel och genom användande av etablerade affärsutvecklingsmetoder ska stärka företagens egna förmåga till utveckling och ökad lönsamhet. I utvecklingsarbetet blir ett utökat samarbete med kompletterande aktörer inklusive respektive destinationsbolag en viktig del i syfte att skapa nya produkter och nå nya målgrupper. I målgruppen ingår turistföretagare med olika inriktning såsom aktiviteter med olika ternan, boende och evenemang och beroeörer som bedöms lämpligast att användas.

Projektet avses bedrivas i form av ett samverkansprojekt där destinationerna Funäsfjallen, Vemdalen, Östersund, Åre och Ragunda utgör de samverkande parterna och där merparten av arbetet ska genomföras pa destinationsnivå medan JHT som projektägare ansvarar för projektledning och vissa gemensamma delar inom kommuniktion. Dessutom kommer även andra aktörer inom såväl turismforskning och kulturområdet som nationella partners att involveras i olika delar.

Syfte med projektet

Projektets övergripande syfte är att det ska resultera i långsiktigt hållbara former för företagens och deras respektive destinationers arbete med den egna och den gemensamma kommunikationen och affärsverksamheten.

Syftet med kommunikationsdelen är att med stöd av kommunikationsstrategier stärka företagens och deras respektive destinationers genomslag på marknaden. Strategierna ska även ligga till grund for att förse aktörerna med ökad förståelse och starkare verktyg for kommunikationsarbetet inklusive delar som målgruppsanalys, hur innehållet (content) i kommunikationen ska utvecklas, hur olika kanaler ska användas och hur ökat samarbete kan ge ett starkare genomslag. Ett viktigt mål ar att starka det egna och det gemensamma varumärket och en ökad förståelse för hur detta ska gå till. 

Företagsutvecklingsdelen syftar till att stärka företagens affärsmassighet och lönsamhet där ökad kunskap inom områden som värderingarnas och varumärkets betydelse och stärkt kommunikationsförmåga blir viktiga komplement i utvecklingen av verksamhetens affärsplan. ökad internationell och nationell konkurrenskraft ar ett centralt mål och uppföljning avses ske genom mätning av förädlingsvärde hos deltagande företag samt mätning av andel export med utgångspunkt från 2014. Metoder och arbetssätt ska bidra till fortsatt samverkan och lärande av varandra och destinationsorganisationerna ska efter projektets slut vara stärkta i sin funktion som lokala kluster till nytta för bade befintliga och tillkommande företag.

Projektets mål

Övergripande: Företagen/SMF inom regionens besöksnäring ska ha en utökad och hållbar året runt-verksamhet, ökad lönsamhet och sysselsättning.

Projektmål: Företagen/SMF ska ha utvecklat sina produkter, utökat sina marknadsandelar och stärkt sin attraktions- och konkurrenskraft på främst internationell men även pa nationell marknad.

Delmål: Förutsättningarna för företagen/SMF att erbjuda året runt-produkter ska ha förbättrats med stöd av regionens kultuarv och de horisontella kriterierna såsom hållbarhet, integration, jämlikhet och tillgänglighet. Kännedomen om företagen och destinationernas produkter ska ha ökat på internationell och nationell marknad. Deltagande företag ska med stöd av utvecklade affärsplaner ha nått ökad lönsamhet och skapat ökad sysselsättning.

Projektledare: Karin Gydemo Grahnlöf

Turism 2030:

Turism 2030:
Slutkonferens på Jamtli med kulturarvet som ledstjärna

Natur-Hjärta-Kultur

Natur-Hjärta-Kultur
Kultur och kreativitet som självklara ingredienser i upplevelser

Digital Marketing

Digital Marketing
Inom satsningen Turism 2030 har ett 20-tal representanter från besöksnäringen genomgått en intensivkurs i Digital Marketing via IHM Business School i syfte att stärka besöksnäringen och ta höjd för den digitala transformation som pågår.

Adventure EDU 14-16 nov 2016

Adventure EDU 14-16 nov 2016
Sverige kan bli en av de främsta destinationerna för upplevelser baserad på vår natur och kultur. Vi bjuder därför in landets bästa aktörer inom dessa segment till det mycket uppskattade affärsutvecklingsprogrammet Adventure EDU, samt en workshop.

Välkommen till slutkonferens Turism 2030

Välkommen till slutkonferens Turism 2030
Jamtli Grändateljén 15 maj 9.30-15.30

Värdefulla journalistresor

Värdefulla journalistresor
Historien om hur en nyårsresa visade sig vara värd varje krona

Intern workshop: Halvhalt Turism 2030

Intern workshop: Halvhalt Turism 2030
Den 18 januari håller vi en intern workshop där vi jobbar mer på djupet med de självutvärderingar ni gjort, vad som genomförts och hur vi når i mål - men också hur saker och ting ska implementeras och drivas efter projektets slut.

ATTA AdventureConnect

ATTA AdventureConnect
I april arrangeras ATTAs första nordiska möte AdventureConnect i Åre. Vi ser fram emot en spännande konferens-safari på temat "Pioneering the next 50 years".

JHT Academy: Förstudie Turism 2030

JHT Academy: Förstudie Turism 2030
Som en del i att samla underlag till vår förstudie inför Turism 2030 bjuder vi in till inspirationsdagar där vi frågar oss hur JH destinationer tillsammans blir ännu bättre. Vi gör tummen upp, tummen ned och tittar framåt!

Workshop Natur-hjärta-kultur

Workshop Natur-hjärta-kultur
Folkets hus i Strömsund 8 maj

The Guardian lyfter Östersund & Åre

The Guardian lyfter Östersund & Åre
Sedan augusti har JHT tillsammans med Visit Sweden i UK strategiskt arbetat för att öka kännedomen om regionens resmål vilket bl a resulterat i en plats på the Guardians tio i topp-lista på europeiska städer att besöka i vinter.

JHT Academy: Halvhalt Turism 2030

JHT Academy: Halvhalt Turism 2030
Halva tiden har snart passerat i Turism 2030 och det råder en febril verksamhet i arbetet för att nå uppsatta mål. Vi vill därför ta tillfället i akt och den 17 januari grotta ned oss i vad som gjorts, varför, hur och vad som uppnåtts.

12 drillade processledare

12 drillade processledare
Representanter från majoriteten av Jämtland Härjedalens destinationer har utbildats i processledning och affärscoaching utifrån Kurbits-metodiken. Vi har nu ett gäng drillade processledare med nya verktyg och kunskap för effektiv processledning.